ඔබ කවදාවත් දැක නැති පුදුම හිතෙන පක්ෂීන්

බොහෝ පක්ෂි නිරීක්ෂකයින් (bird watchers) සහ විද්‍යාඥයින් (scientists) පවසන්නේ ලෝකයේම දළ වශයෙන් දැනට සොයාගෙන ඇති පක්ෂීන් 9,000 ත් 10,000 ත් අතර සංඛ්‍යාවක් සිටින බවයි. ඒවා හඳුනා ගැනීමට ඇති ප්‍රධාන ක්‍රමයක් වන්නේ භෞතික පෙනුම වන අතර ඔබ මේ රූප රාමු කෙරෙහි … Read the rest