සුදු කොණ්ඩෙ කළු කරන රහස් ස්වභාවික වට්ටෝරුවක්

ඔයා වයස යන්න කලින් වයස පේන කෙනෙක් ද . ඒ කියන්නෙ ඔයාගෙ කොන්ඩෙ දැම්මම සුදු වෙලා ද  . ඔයාට විතරක් නෙවෙයි අද වෙද්දී ගොඩාක් තරුණ අයට තියන ගැටලුවක් තමයි අකලට කොන්ඩෙ ඉදෙන එක . විනාඩියෙන් දෙකෙන් කොන්ඩෙ සුදු කරන ඩයි … Read the rest